Vodni slovarček

Agregatno stanje - agregatno stanje se nanaša na obliko, v kateri se snov pojavlja. Ločimo: trdno, plinasto in tekoče agregatno stanje.

Akvadukt  - mostu podoben objekt za pretok vode, zlasti preko globeli in strug.

Biotop  - prostor, v katerem živijo živali in rastline v enakih življenjskih razmerah; življenjski prostor.

Čistilna naprava - naprava, ki iz naravne surove vode pripravi pitno vodo, ki po kakovosti ustreza zahtevam zdravstvenih predpisov.

Desalinacija  - spreminjanje morske vode v sladko; razsoljevanje.

Dezinfekcija  - uničevanje kužnih klic; razkuževanje.

Deževnica - voda, zbrana oziroma prestrežena ob dežju.

Filtracija - čiščenje plina ali tekočine skozi filter.

Galunovec - kamnina, v kateri prevladuje kalijev aluminijev sulfat.

Helofit - visoka močvirska rastlina, katere spodnji del stebel in korenine so pod vodo, npr.: trst, rogoz, šaš.

Hidrobiologija - veja biologije, ki preučuje življenje vodnih organizmov in združb ter lastnosti vodnega okolja; oceanobiologija preučuje organizme morij in oceanov; limnologija življenje v jezerih, ihtiologija pa ribe in tekoče vode.

Hidrofit - rastlina, ki raste v vodnem okolju: elodeid – rastlina, ki je v celoti potopljena v vodi; nimfeid – rastlina, katere listi in cvetovi plavajo na vodni gladini.

Hidrogeografija - veda, ki preučuje vodovja kot del pokrajine, njihove hidrotehnične in geografske lastnosti.

Hidrogeologija - veda, ki preučuje podzemne vode razvojno in s stališča kamnin, s katerimi so v stiku, širjenje in nevtralizacijo onesnaženja v njih.

Hidrografija - veda o vodah, vodnih sistemih.

Hidroliza - razstavljanje spojine z vodo tako, da se deli vode vežejo s sestavnimi deli spojine.

Hidrologija - veda, ki preučuje vode na zemeljskem površju in pod njim, njene pojave, kroženje in porazdelitev v času in prostoru, njene biološke, fizikalne in kemične lastnosti ter vplive na živa bitja in okolje.

Hidrološki - povezan z vodo.

Hidrološka mreža  - množica hidroloških postaj in opazovalnih mest, postavljenih na določenem območju (porečju, upravnem območju), tako da je zagotovljeno opazovanje hidrološkega režima.

Hidrološki režim  - spremembe stanja in lastnosti vodnega telesa, ki se redno ponavljajo v času in prostoru in potekajo v fazah, npr. sezonsko.

Hidromelioracija  - izboljševanje zemljišč z osuševanjem ali namakanjem.

Hidrosfera  - del geosfere, celota vodne mase na Zemlji ne glede na njeno agregatno stanje, ki obsega vode na površju, v ozračju, v ledenih gmotah.

Izhlapevanje - sprememba iz tekočega v plinasto stanje pri temperaturi, ki je nižja od vrelišča.

Kloriranje  - raztapljanje klora oziroma derivata klora v vodi za razkuževanje.

Kondenzacija - prehajanje iz plinastega stanja v tekoče; utekočinjanje.

Padavina - voda v tekočem ali trdnem stanju, ki pada iz oblakov.

Peščeni filter  - filter, ki čez plast drobnega peska preceja vodo in v pesku zadrži usedline, ki so bile pomešane z vodo.

Podzemna voda  - vodna telesa, ki tečejo pod površjem zemlje.

Porečje - ozemlje, s katerega odteka voda v isto reko.

Povodje - ozemlje, s katerega odteka voda v isto reko, jezero ali morje.

Površinska voda  - vodna telesa na površju zemlje.

Pronicanje - prehajanje v zelo majhni količini čez kaj ovirajočega.

Razvodje - ozemlje, na katerem se ločujeta dve porečji ali povodji.

Rezervoar - zbiralnik vode.

Sedimentacija - sesedanje, usedanje delcev.

Sifon - s tekočino, navadno z vodo, narejena zapora v odtočni cevi. Tudi: z vodo do stropa zalit del rova, kraške jame.

Vodni viri  - razpoložljiva ali lahko dostopna voda za rabo v zadostnih količinah in zadostni kakovosti na mestu in v časovnem obdobju, primernem za določeno rabo.

Vodno telo  - vodna masa, ločena od drugih vodnih mas.

Zajezitev reke - zadrževanje toka vode v strugi zaradi dviga gladine v drugem vodotoku.

Zajetje  - objekt ali mesto za nadzor, regulacijo in zbiranje vode neposredno iz vira skozi zgrajeni vtok.