Dejavnost družbe

Rižanski vodovod Koper

Rižanski vodovod Koper, d. o. o.-s. r. l. je javno podjetje, ki so ga ustanovile Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran (Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p. o. v javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d. o. o. – uradne objave 24/98).

S tem odlokom je bila družba pooblaščena, da skladno z zakoni, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb in varstva okolja, ter predpisi ustanoviteljic, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb, opravlja dejavnost obvezne lokalne gospodarske javne službe »oskrbe s pitno vodo« na območju treh obalnih občin. Ta služba pa vključuje:

 • zajemanje, črpanje in druge oblike pridobivanja pitne vode,
 • čiščenje in dovajanje vode gospodinjstvom in drugim uporabnikom,
 • kratkoročno in dolgoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov na celotnem območju občin oziroma na širšem območju po uskladitvi s sosednjimi občinami,
 • opremljanje naselij s požarno vodo v javni rabi ter
 • vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav.

V sklopu dejavnosti obvezne lokalne gospodarske javne službe izvaja družba zlasti javna pooblastila ter strokovne tehnične razvojne naloge in sicer: 

 • izdaja smernice in mnenja k prostorskim in izvedbenim aktom,
 • določa pogoje in izdaja soglasja k dokumentaciji in dovoljenjem za posege v prostor,
 • daje dovoljenja uporabnikom za priključitev na vodovodno omrežje,
 • pripravlja in izvaja priključke,
 • prevzema v upravljanje in vzdrževanje na novo zgrajene vodovodne objekte in naprave,
 • vodi kataster omrežij in naprav, izdaja podatke in
 • izvaja zakoličbe vodovodnega omrežja.

Družba opravlja tudi tržne dejavnosti v okviru Investicijski izvedbenega sektorja: 

 • projektira in vodi naložbe,
 • gradi in obnavlja vodovodno omrežje.