Obračun vodarine ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Vlada RS je v letu 2012 sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 – v nadaljevanju uredbo), s katerim je občinam naložila obvezo, da oblikujejo cene za komunalne storitve po novi metodologiji.

S 1.1.2014 je tako pričela veljati nova cena oskrbe s pitno vodo na območju vseh treh obalnih občin, nova cena odvajanja in čiščenja odpadne vode pa je stopila v veljavo samo v mestni občini Koper in v občini Piran. Občina Izola ima cene še naprej oblikovane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09).

Na računu so tako izkazane naslednje postavke:

Za Mestno občino Koper, občino Ankaran in občino Piran

Za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

2.   Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

 • odvajanje odpadne vode,
 • čiščenje odpadne vode,
 • omrežnina odvajanje,
 • omrežnina čiščenje,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
   

Za uporabnike z greznicami ali MKČN

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

2.   Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

 • storitev greznice/MKČN,
 • omrežnina greznice/MKČN,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
   

Za kmetijske priključke

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

Za občino Izola

Za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

2.   Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

 • odvajanje odpadne vode,
 • čiščenje odpadne vode,
 • omrežnina odvajanje,
 • omrežnina čiščenje,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
   

Za uporabnike z greznicami ali MKČN

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

2.   Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
   

Za kmetijske priključke

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.
   

Nižja cena vodarine se obračunava za:

 • fizične osebe,
 • pravne osebe, ki so po posebnem zakonu ustanovljene za opravljanje nepridobitne dejavnosti (kot so npr.: zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice, reprezentativni sindikati) ob pogoju, da tudi dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja

   

Višja cena vodarine se obračunava za:

 • pravne osebe in samostojne podjetnike (gospodarske subjekte), ki so registrirane za opravljanje pridobitne dejavnosti

Omrežnina je fiksen strošek in se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračunava omrežnina za najmanjši priključek.

Rižanski vodovod Koper postavke Odvajanje in čiščenje komunalnih voda obračunava v imenu in za račun Marjetica Koper, Komunale Izola in Okolja Piran. Ker ima vsaka občina na Obali različno ceno za odvajanje in čiščenje komunalnih voda, se končni znesek na položnici po posameznih občinah razlikuje. Več informacij v zvezi s tem lahko dobite pri vašem komunalnem podjetju oziroma na spletnih straneh: