Katalog informacij javnega značaja

25.02.2019

Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe

Javno podjetje-Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l. 

Ulica 15. maja 13, 6000 Koper

Tel.: 05/ 6686 000

Faks: 05/6686 120

E-pošta: vodovod@rvk.si

Odgovorna oseba: Martin Pregelj, direktor družbe

Uradna oseba po ZDIJZ: Urška Pečar, strokovni sodelavec v službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Datum prve objave kataloga: 1.5.2005

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: www.rvk.si

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa. 

Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Kratek opis delovnega področja družbe

Zbiranje, čiščenje in distribucija vode.

Organigram družbe

Organigram

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe

Urška Pečar

Ulica 15. maja 13, Koper

Tel.: 05/66 86 162

Faks: 05/6686 120

E-naslov: vodovod@rvk.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe

Državni predpisi

Register predpisov RS (https://www.gov.si/teme/informatizacija-zakonodajnih-postopkov/

Predpisi lokalnih skupnosti

Predpisi občin ustanoviteljic:

www.koper.si

www.izola.si

www.piran.si

Predpisi EU

www.evropa.gov.si

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Register predpisov RS (https://www.gov.si/teme/informatizacija-zakonodajnih-postopkov/)Evropski register predpisov (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Katalog je dostopen na naslovu www.rvk.si in na sedežu družbe. 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov 

1. Kontaktni podatki uradne osebe

2. Seznam strateških in programskih dokumentov

3. Organigram družbe

4. Naziv družbe

5. Predpisi EU

Ostale informacije javnega značaja

Na podlagi 11. in 12. odst. 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB-2, 117/06 - ZDavP-2 in 23/14) objavljamo:

1. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske pogodbe ali druge intelektualne storitve

2. Informacije javnega značaja v zvezi z zastopniki družbe in člani poslovodnega organa, organov upravljanja ali članov nadzornega organa

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Odgovor želim preko:

Način seznanitve*