Vzdrževanje vodovodnih priključkov

Menjava vodomerov

Na vodovodnem omrežju je vgrajenih ogromno obračunskih vodomerov pri porabnikih, zato je potrebno le-te v zakonitem roku redno menjavati ter vzdrževati skladno z veljavno zakonodajo, ki predpisuje veljavnost overitve na 5 let. V ta namen je potrebno na letni ravni zamenjati prek 7.000 vodomerov različnih dimenzij. Zamenjane vodomere do dimenzije DN 50 dnevno servisiramo in obnavljamo v servisu vodomerov, vodomere večjih dimenzij pa se dostavlja usposobljenim pogodbenim izvajalcem.

Napotki za vzdrževanje vodomernih jaškov

Vzdrževan in čist jašek je odraz odjemalčevega odnosa do higiene, zdravja in zdrave pitne vode, zato je potrebno:

  • v času nizkih temperatu zaščititi obračunski vodomer pred zamrzovanjem,
  • iz jaška odstraniti listje, papirčke in ostale smeti, ki so se nabrale čez zimo,
  • vedno omogočiti dostop pooblaščenim delavcem do jaška in jim tako zagotoviti nemoteno odčitavanje, montažo in demontažo vodomera,
  • poskrbeti za zavarovanje priključka pred mehanskimi poškodbami,
  • poskrbeti, da ne pride do zalitja jaška s fekalijami in odplakami (npr. iz greznice), kar lahko ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode,
  • vzdrževati lastno vodovodno napeljavo,
  • pregledati vsa izlivna mesta in večkrat mesečno primerjati porabo vode s stanjem na vodomeru,
  • sporočiti Rižanskemu vodovodu Koper vsako okvaro na priključku ali morebitne druge napake (šum, vlaga, netesnost, padec tlaka) ter
  • se ravnati v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Tehničnim pravilnikom Rižanskega vodovoda Koper.

Kontrola in overitev vodomerov

V podjetju je organizirana tudi Služba za vodomere, ki skrbi za redno menjavo vodomerov pri porabnikih, servisiranje in kontrolo delovanja v skladu z zakonskimi zahtevami.

Pravilnost delovanja servisiranih vodomerov se v oddelku za kontrolo vodomerov (kontrolni organ) preizkusi s kontrolo na merilni liniji po akreditiranem postopku po standardu SIST EN ISO/IEC

17020/2012 in meroslovnimi zahtevami za vodomere. Po uspešno izvedeni kontroli vodomera se izvede overitev – žigosanje merila na podalgi Pravilnika o merlinih instrumentih.

Servis in kontrolo vodomerov od DN 15 do DN 50/20 se izvaja v okviru podjetja, večje industrijske vodomere pa pri zunanjih akreditiranih izvajalcih.

Nadzor nad delovanjem kontrolnega organa za kontrolo vodomerov izvajata Slovenska akreditacija (SA) in Urad RS za meroslovje (MIRS).

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Kontakt:

Tehnični vodja kontrolnega organa za kontrolo vodomerov, T: 05/668 61 36

Direktne bremenitve SEPA

Z decembrom 2013 smo v Rižanskem vodovodu Koper d.o.o. prešli na izvajanje SEPA direktnih bremenitev.

Plačnikom, ki svoje obveznosti že sedaj poravnavajo z uporabo direktnih bremenitev, ob prehodu na novo storitev ni potrebno storiti ničesar.

Direktna bremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, s katero iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope, ki so del enotnega območja plačil v evrih oziroma območja SEPA.

Vzrok za ta prehod je ukinitev Zbirnega centra oz. obstoječe sheme, na podlagi katere so se do sedaj izvajale direktne bremenitve. Zbirni center se ukinja s 1. 1. 2013. Do tega datuma moramo vsi prejemniki plačil po direktnih bremenitvah preiti na nov sistem SEPA direktnih bremenitev.

Poglavitna novost za plačnike obveznosti je ta, da soglasja za direktne bremenitve po novem sprejema, hrani in upravlja prejemnik plačila (Rižanski vodovod Koper d.o.o.) in ne več vaša banka, kot do sedaj.

Plačnikom, ki svoje obveznosti že sedaj poravnavate z uporabo direktnih bremenitev, ob prehodu ni potrebno storiti ničesar, ker se prehod izvede s prenosom soglasij od bank na prejemnika plačil, ki je v tem primeru Rižanski vodovod Koper d.o.o..

V kolikor pa boste po 19. 11. 2012 želeli urediti novo direktno bremenitev ali spremeniti obstoječo, boste to storili pri nas.

Za urejanje direktne bremenitve je potrebno izpolniti zahtevek za soglasje in ga posredovati na naš naslov. Zahtevek za soglasje za direktno bremenitev dobite na sedežu Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper, soba št. 5. Prav tako nas za prejem zahtevka lahko pokličete na tel. številko 05 66 86 182 oz. nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: vodovod@rvk-jp.si.

Po prejemu z vaše strani pravilno izpolnjenega zahtevka, vam bomo na naslov, ki ste ga navedli, v podpis posredovali soglasje za izvajanje direktne bremenitve. Soglasje mora biti opremljeno s fotokopijo osebnega dokumenta in fotokopijo davčne številke ter fotokopje bančne izkaznice s čitljivo IBAN številko. Šele po prejemu z vaše strani podpisanega soglasja s priloženo fotokopijo, bomo soglasje tudi aktivirali.

Direktne bremenitve se bodo izvajale 18. dne v mesecu.

Za izvajanje SDD storitev, ki jih izvajamo od 19. 11. 2012 dalje, veljajo splošni pogoji, s katerimi se lahko seznanite pri svoji banki.

Prednost uporabe SEPA direktnih bremenitev je v tem, da skrb za pravočasno poravnavo vaših obveznosti lahko prepustite banki oz. hranilnici, saj ta na dogovorjeni dan po nalogu prejemnika plačila (Rižanski vodovod Koper d.o.o.) bremeni vaš transakcijski račun in poravna vašo obveznost prejemniku plačila.

Vaša banka oz. hranilnica izvrši SDD v skladu s prejetimi plačilnimi nalogi za SDD, ki jih pošlje prejemnik plačila. SDD se izvajajo v okviru kritja na vašem transakcijskem računu.

Za izvrševanje SDD plačate svoji banki oz. hranilnici nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno tarifo banke oz. hranilnice.

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljivi na: