Izvedba priključkov

Izdaja dovoljenja k priklučitvi

Pred izvedbo vodovodnega priključka mora investitor podati Vlogo za izdajo dovoljenja k priključitvi in izvedba/prestavitev priključka z zahtevano dokumentacijo. Rižanski vodovod Koper izda dovoljenje v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in pod pogojem, da je priložena dokumentacija ustrezna.

Priloge za izdajo dovoljenja za priključitev objektov:

  • Za objekte zgrajene po 31. decembru 1967: dovoljenje za gradnjo, vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij vse faza PGD/DGD, ter dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.
  • Za objekte zgrajene pred 31. decembrom 1967: potrdilo, da ima objekt, ki mora biti evidentiran v katastru stavb, potrdilo o uporabnem dovoljenju, ki ga izdaja krajevna pristojna upravna enota ter dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo, potrdilo o plačilu komunalnega prispevka za novo priključitev na javno vodovodno omrežje in potrdilo o urejenosti dispozicije fekalnih vod, ki ga izdaja komunalno podjetje.
  • Za kmetijske priključke: dokazilo o lastništvu, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo ali pogodbo o zakupu (najemu) zemljišča.
  • Soglasje lastnika-(ov) parcel-(e) na kateri bo izveden priključek.
  • Soglasje lastnika-(ov) merilnega mesta v primeru vgradnje dodatnega-(ih) vodomera-(ov) v obstoječe merilno mesto.

Predpisani obseg dokumentacije je zaradi racionalnosti postopka tudi manjši, glede na okoliščine v konkretni zadevi.

Kontakti

Referent za dovoljenja, T: 05/668 61 42, 05/668 61 43, vodovod@rvk.si

Postopki pri izvedbi priključka

Pred izvedbo vodovodnega priključka mora investitor pridobiti dovoljenje za priključitev na javno vodovodno omrežje. Sledi ogled lokacije za izvedbo vodovodnega priključka in dogovori tip vodomernega jaška oz. zidne niše ter namestitve vodomerov v skladu s Tehničnim pravilnikom RVK. Na podlagi ogleda se izdela predračun za izvedbo montažnih del. Pripravljalno-gradbena dela (izkop in zasutje jarka ter zasutje jaška) je obveza investitorja.

Po plačilu predračuna ter pripravi predhodno dogovorjenih gradbenih del, se izvede vodovodni priključek. Po izvedbi sledi ogled gradbenih del in primernost ureditve (okolica jaška, zasutje priključnega voda in priklopne garniture s cestno kapo, itd.), kar je pogoj za  odpiranje vode in izvedbo katastra priključka.

Za dela, ki so vezana na izvedbo vodovodnega priključka, mora investitor zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo, vključno z ureditvijo premoženjsko-pravnih zadev z lastniki zemljišč, po katerih poteka vodovodni priključek.

Kontakti

Vodja izvedbe priključkov, T: 05/668 61 57, vodovod@rvk.si