Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Rižanski vodovod Koper je nosilec javnega pooblastila ter obvezni mnenjedajalec pri izdaji smernic za načrtovane predvidene prostorske ureditve, mnenj k predlogom prostorskih aktov, izdaji projektnih pogojev k idejnim zasnovam, mnenj k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri čemer mora investitor k vlogi predložiti:

1.  za smernice in mnenja:

  • dokumentacijo, ki jo določa zakon o urejanju prostora;

2.  za projektne pogoje ter mnenja k projektnim rešitvam:

  • dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja graditev objektov.

 

Za pridobitev mnenj mora investitor oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

Kontakti

Elektonska pošta: vodovod@rvk.si

Vodja tehnično razvojne službe,  T: 05/668 61 27 

Referent za soglasja,  T: 05/668 61 69, 05/668 61 61