Vodovodno omežje in objekti

Rižanski vodovod - vodovodni sistem za oskrbo slovenske Istre

Podjetje Rižanski vodovod Koper upravlja z vodovodnim sistemom, ki oskrbuje območje štirih obalnih občin, in sicer Mestne občine Koper, Občine Izola, Občine Piran in Občine Ankaran. Nenehni razvoj obalnega območja in rastoča poraba pitne vode narekujeta potrebo po širitvi vodovodnega sistema in iskanje novih vodnih virov. Izgradnja vse bolj razvejanega omrežja in višinski vodovod pa sta terjala zgraditev številnih črpalnih postaj za oskrbovanje višje ležečih naselij, avtomatizacijo in nadzor delovanja ter upravljanja vodovodnega sistema na daljavo (telemetrija – SCADA).

99,9 odstotka obale regije je priključen na javni vodovodni sistem.

Število porabnikov

Na obalnem območju je bilo leta 1935 s stalnim bivanjem 47.000 ljudi; leta 2015 pa 87.000 ljudi.

Število porabnikov danes:

 • s stalnim bivanjem – približno 88.000,
 • v turistični sezoni – več kot 130.000.

Objekti vodovodnega sistema

 • 1 vodarna za prečiščevanje vode v Cepkih,
 • 1 vodarna za prečiščevanje vode v Gabrijelih (ponovno obratuje od 17. 7. 2012),
 • 30 črpališč za prečrpavanje vode (80 črpalnih naprav z instalirano močjo 3679 kW),
 • 93 vodnih zbiralnikov z zmogljivostjo 52.841 m3 (prostornine od 60 do 5.000 m3),
 • 135 razbremenilnikov s skupno prostornino 1.187 m3 na višinskem vodovodu,
 • 68 reducirnih postaj za urejanje tlačnih razmer na vodovodnem omrežju,
 • 2.295 hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti,
 • 2.000 drugih delov vodovodnega omrežja (jaški blatnikov, zračnikov, prepustov, kinet itd.).

Vodovodno omrežje

Rižanski vodovod upravlja s preko 988 kilometri vodovodnega omrežja s premerom cevovodov od Ø 25mm do Ø 1400 mm. Omrežje je sestavljeno iz različnih cevovodnih materialov in sicer:

Material Dolžina (m)
44.034
NL
281.853
Je
95.294
AC
95.039
PVC
70.332
PE
201.536
Poc
11.351
Poliester
2.803
Ostalo
1.833
Skupaj dožina javnega vodovodnega omrežja
804.075
Dolžina priključnih cevi (poc, PE)
184.000
Skupna dolžina  vodovodnega omrežja v upravljanju
988.075

Poleg vodovodnega omrežja je za potrebe upravljanja in nadziranje sistema oskrbe vgrajeno 14.003 m signalnih kablov ter 24.295 m praznotokov iz objektov vodovodnega sistema.

Vodni viri

 • vodni vir Rižana z zmogljivostjo odjema do 240 l/s; vir je bil zgrajen leta 1935; leta 1987 sta bili dograjeni črpališči Tonaži in Podračje; njun namen je črpanje podtalnice iz vodonosnega sloja v obdobju upadanja izdatnosti vodnega vira Rižana;
 • vodna vira Bužini in Gabrijeli z zmogljivostjo odjema do 100 l/s; v funkciji sta spet od 17.7.2012, črpata vodo za vodarno Gabrijeli;
 • vodni vir Gradole v hrvaškem delu Istre s pravico odjema v VH Kaldanija, po pogodbi do 200 l/s; vir, ki ga upravlja Istrski vodovod Buzet, je bil zgrajen leta 1970;
 • vodni vir Klariči s pravico odjema iz VH Rodik, po pogodbi do 135 l/s (povezava Rodik–Rižana je bila zgrajena leta 1993); vir upravlja Kraški vodovod Sežana.

Merilne naprave

Več kot 215 kontrolnih merilnikov na vodovodnem omrežju, med temi 115 induktivnih merilnikov pretoka, vezanih na center vodenja.

40.741 vodomerov z mesečnim odčitavanjem pri porabnikih, od tega:

 • 3.026 vodomerov opremljenih z M-bus za daljinsko odčitavanje, nameščenih v večstanovanjskih objektih z navezavo na 67 central in s prenosom podatkov v obračunsko službo,
 • 404 vodomerov povezanih z radijskim oddajnikom v 19 blokih in preko koncentratorja prenos podatkov v obračunsko službo,
 • 18.130 vodomerov opremljenih z radijskim oddajnikom za daljinsko odčitavanje porabe na terenu. 

Informacijski sistem

 • center vodenja in nadzora vodovodnega sistema v vodarni Rižana,
 • vzporedni center vodenja in nadzora vodovodnega sistema v Kopru,
 • 118 nadzornih postaj na objektih z GSM, UMTS ter optičnim prenosom podatkov,
 • 25 naprav katodne zaščite, od tega 17 naprav opremljenih z daljinskim nadzorom delovanja,
 • širokopasovna optična povezava med dislociranimi enotami in nadzornim sistemom,
 • 4 objekti opremljeni z daljinskim video nadzorom,
 • daljinsko merjenje pretokov, pritiskov, višine vode v vodnih zbiralnikih, rezidualnega klora, motnosti, kemične onesnaženosti z lahkohlapnimi spojinami (VOC), položaja regulacijske opreme, delovanja črpalk ipd.,
 • avtomatsko sporočanje napak v objektih, nadzorovanih na daljavo,
 • informacijski sistem vodenja pregledov in vzdrževanja vodovodnih objektov,
 • informacijski sistem vodenja pregledov ter vzdrževanja strojnih in elektroenergetskih naprav,
 • geo-informacijski sistem SDMS za vodenje katastra vodovodnega omrežja in katastra priključkov,
 • povezava podatkov med geo-informacijskim sistemom in poslovnim informacijskim sistemom RISP SQL ter obračunskim programom vodarine 3 TAV,
 • digitalizacija poslovanja z EBA DMS dokumentarnim sistemom,
 • vodenje podatkov o prevzeti in oddani vodi ter izvajanje analize vodnih izgub,
 • dnevni obhodi kontrolnih merilnih mest,
 • nadzor okvar na vodovodnem omrežju z uporabo geofonov,
 • 20 akustičnih radio loggerjev za snemanje šumov defektov na vodovodu,
 • 43 vozil in 10 motornih koles opremljenih z daljinskim GPS-nadzorom voznega parka.