Upravljanje in nadzor vodovodnega sistema

Centralni nadzorni sistem za daljinsko vodenje in nadzor objektov (CNS)

Eden glavnih elementov za zagotavljanje varne vodooskrbe je centralni nadzorni sistem (v nadaljevanju CNS), ki skladno z dodeljenimi uporabniškimi pravicami iz različnih lokacij omogoča več uporabnikom upravljanje in nadziranje delovanja vodooskrbnega sistema. Sistem je kompleksne narave, saj se napaja iz treh vodnih virov, in sicer: Kraški vodovod Sežana, izvir reke Rižane in Istrski vodovod Buzet. Vsi trije vodni viri se nahajajo na različnih nadmorskih višinah, zato je potrebno ob vsaki spremembi smeri napajanja ustrezno nastaviti vse zaporne, redukcijske in regulacijske elemente.

Popoln nadzor in upravljanje vodooskrbnega sistema opravljamo iz nadzornega centra na sedežu družbe v Kopru ter v vodarni Rižana.

Celoten vodooskrbni sistem poleg cevovodov zajema preko 2000 objektov kot so; vodohrani, črpališča, redukcijski jaški, odcepni jaški, zračniki, blatniki in še mnogo drugih objektov. Na CNS novejše generacije je trenutno povezanih 55 objektov, na star radijski CNS pa 25 objektov.Skupno je možno daljinsko nadzorovati in upravljati vodooskrbne elemente v 80. objektih, vendar je potrebno za popolno avtomatiziranje sistema, na CNS povezati še vsaj 40 objektov, ki so neposredno vezani na magistralni cevovod.Vsi prejeti podatki, signalizacije, vrednosti tehnoloških parametrov, ki se prenašajo iz objektov na strežnik nadzornega sistema, so z različnimi aplikacijami ustrezno obdelani in posredovani uporabnikom oz. izdelovalcem analiz, planerjem investicijskega vzdrževanja, vzdrževalcem, vodstvu podjetja in drugim, ki pri svojem delu uporabljajo podatke o porabi vode, vodnih izgubah, porabi električne energije, delovanju sistema in podobno.

Nadziranje vodooskrbe ter upravljanje z regulacijskimi elementi, brez uporabe daljinskega sistema ter sodobnih tehnoloških rešitev, je v primeru RVK nepredstavljivo saj smo nenehno soočeni s problemom nezadostnih vodnih količin, ki jih v sistem oskrbe dobavljamo iz lastnega vodnega vira in sosednjih vodovodnih sistemov Kraškega vodovoda Sežana in Istrskega vodovoda Buzet. Še posebno je izvajanje vodooskrbe oteženo v poletnih mesecih, ko so dobavljene količine vode omejene in jih je potrebno razdeljevati glede na trenutne razmere na sistemu oskrbe ter preprečevati izpraznitve vodohranov in posledično ustvarjanje nevarnosti za zdravje porabnikov ter izredne razmere v oskrbi s pitno vodo. Zato je program izgradnje daljinskega nadziranja in upravljanja z vodovodnim sistemom nujno nadaljevati in ga posodabljati.

CNS

Center vodenja je vzpostavljen kot sistem strojne in programske opreme, osnovane na najsodobnejših informacijskih tehnologijah. Programska oprema centra vodenja komunicira z objekti prek GSM podatkovnega prenosa podatkov na osnovi Modbus ASCII protokola. Center vodenja omogoča dostop za pregled delovanja tudi z drugih lokacij na lokalni poslovni mreži (LAN), kot tudi zunanji internetni dostop z uporabo spletnega brskalnika oziroma WLAN/GPRS/UMTS dostop z dlančnimi računalniki. Omogočeno je tudi SMS-obveščanje in alarmiranje operaterjev, kar vse zagotavlja večjo dostopnost, preglednost in zanesljivost sistema, omogoča pa tudi racionalizacijo stroškov vzdrževanja in skrajša odzivne čase ob pojavu napak.

Celoten sistem s centrom vodenja je zasnovan tako, da je možno postopno priključevanje postaj (objektov) kot so vodohrani, zajetja, črpališča, vrtine, … ipd. Z vsako novo priključitvijo se izboljša nivo preglednosti in zanesljivosti delovanja celotnega vodovodnega sistema kar omogoča racionalizacijo stroškov obratovanja, vzdrževanja in nadzora.