Vodovodni sistem RVK

Vodovodni sistem v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper je enovit sistem, ki je namenjen oskrbi štirih obalnih občin v Slovenski Istri. Napaja se z vodo iz lastnega vodnega vira reke Rižane, vendar izdatnost tega vira ne zagotavlja zadostnih količin vode za celovito oskrbo z vodo, še posebno v poletnih mesecih, ko izdatnost vira zaradi suše upade, sočasno pa se poraba poveča. Zato smo bili v preteklosti prisiljeni izvesti navezavo na sosednja vodovodna sistema, ki sta v upravljanju Kraškega vodovoda Sežana in Istrskega vodovoda Buzet (v hrvaški Istri), preko katerih je omogočeno kupovanje manjkajočih količin pitne vode v obsegu, ki je pogodbeno dogovorjen. Vendar so tudi te količine omejene in v poletnem obdobju nezadostne, zato se stalno soočamo z nevarnostjo pomanjkanja vodnih količin v vodovodnem sistemu in posledično redukcij v dobavi vode.

Osnovni zajem vode vršimo na izviru reke Rižane z gravitacijskim odvzemom iz zajetja Zvroček. V času manjše izdatnosti vodnega vira dodatno vključimo črpališča v Podračju in Tonažih, kjer so vgrajene vodnjaške črpalke, s katerimi se zajema vodo iz kraško razpoklinskih vodonosnikov reke Rižane. V tem obdobju smo zavezani vzdrževati v reki Rižani ekološko sprejemljiv pretok in po potrebi vračati del načrpane vode nazaj v strugo reke za vzdrževanje »biološkega minimuma« v višini 110 l/s.

Odvzeto surovo vodo iz zajetja se po cevovodu dovaja na čistilno napravo v Cepkih (vodarno Rižana), kjer se s postopkom ultrafiltracije vodo prečisti in preventivno doda sredstvo za dezinfekcijo ter hrani v vodohranu Rižana (s prostornino 5.000 m3), iz katerega se voda prečrpava v višje tlačne cone (Škofije, Hrvatini, Dekani, Črni kal) in gravitacijsko preko magistralnega cevovoda dovaja v Koper in Izolo, kjer se s prečrpavanjem v črpališču San Simon distribuira naprej v Portorož in Piran.

Vodovodni sistem sestavlja veliko število vodohranov (VH) različnih kapacitet ter razbremenilnikov in redukcijskih postaj za urejanje tlačnih razmer, črpališč za oskrbo višje ležečih naselij ter številnih objektov (jaškov zračnikov, blatnikov, merilnih jaškov...) potrebnih za delovanje sistema. Upravljanje in nadzor celotnega sistema se izvaja s pomočjo daljinskega nadzornega sistema, iz nadzornega centra v Kopru in vodarni Rižana.

Hrbtenico vodovodnega sistema tvori magistralni cevovod različnih dimenzij z navezavo na sistem Kraškega vodovoda Sežana v vodohranu Rodik, preko katerega se po cevovodu DN 500 ter vmesnih razbremenilnih objektov navezuje na magistralni cevovod Rižana - San Simon (DN 1400 - DN 900) in San Simon - Kaldanija (DN 700 - DN 500). Magistralni cevovod se v vodohranu Kaldanija navezuje na dovod vode iz hrvaške Istre (vodni vir Gradole). V vodohran Kaldanija se črpa tudi prečiščena voda iz vodarne Gabrijeli. Vzporedno od vodarne Rižane do Portoroža poteka star magistralni litoželezni cevovod (DN 400 – DN 350 – DN 300), ki je v funkciji transporta vode iz Prelivnega vodohrana v Rižani v VH Pivol za oskrbo mesta Izole in oskrbi II. tlačne cone (Bertoki, Livade, Strunjan).