Vodni slovarček

Kjer spoštljiv odnos do vode ne ugaša.

Agregatno stanje

Agregatno stanje se nanaša na obliko, v kateri se snov pojavlja. Ločimo: trdno, plinasto in tekoče agregatno stanje.

 

Akvadukt

Mostu podoben objekt za pretok vode, zlasti preko globeli in strug.

 

Biotop

Prostor, v katerem živijo živali in rastline v enakih življenjskih razmerah; življenjski prostor.

 

Čistilna naprava

Naprava, ki iz naravne surove vode pripravi pitno vodo, ki po kakovosti ustreza zahtevam zdravstvenih predpisov.

 

Desalinacija

Spreminjanje morske vode v sladko; razsoljevanje.

 

Dezinfekcija

Uničevanje kužnih klic; razkuževanje.

 

Deževnica

Voda, zbrana oziroma prestrežena ob dežju.

 

Filtracija

Čiščenje plina ali tekočine skozi filter.

 

Galunovec

Kamnina, v kateri prevladuje kalijev aluminijev sulfat.

 

Helofit

Visoka močvirska rastlina, katere spodnji del stebel in korenine so pod vodo, npr.: trst, rogoz, šaš.

 

Hidrobiologija

Veja biologije, ki preučuje življenje vodnih organizmov in združb ter lastnosti vodnega okolja; oceanobiologija preučuje organizme morij in oceanov; limnologija življenje v jezerih, ihtiologija pa ribe in tekoče vode.

 

Hidrofit

Rastlina, ki raste v vodnem okolju: elodeid – rastlina, ki je v celoti potopljena v vodi; nimfeid – rastlina, katere listi in cvetovi plavajo na vodni gladini.

 

Hidrogeografija

Veda, ki preučuje vodovja kot del pokrajine, njihove hidrotehnične in geografske lastnosti.

 

Hidrogeologija

Veda, ki preučuje podzemne vode razvojno in s stališča kamnin, s katerimi so v stiku, širjenje in nevtralizacijo onesnaženja v njih.

 

Hidrografija

Veda o vodah, vodnih sistemih.

 

Hidroliza

Razstavljanje spojine z vodo tako, da se deli vode vežejo s sestavnimi deli spojine.

 

Hidrologija

Veda, ki preučuje vode na zemeljskem površju in pod njim, njene pojave, kroženje in porazdelitev v času in prostoru, njene biološke, fizikalne in kemične lastnosti ter vplive na živa bitja in okolje.

 

Hidrološki

Povezan z vodo.

 

Hidrološka mreža

Množica hidroloških postaj in opazovalnih mest, postavljenih na določenem območju (porečju, upravnem območju), tako da je zagotovljeno opazovanje hidrološkega režima.

 

Hidrološki režim

Spremembe stanja in lastnosti vodnega telesa, ki se redno ponavljajo v času in prostoru in potekajo v fazah, npr. sezonsko.

 

Hidromelioracija

Izboljševanje zemljišč z osuševanjem ali namakanjem.

 

Hidrosfera

Del geosfere, celota vodne mase na Zemlji ne glede na njeno agregatno stanje, ki obsega vode na površju, v ozračju, v ledenih gmotah.

 

Izhlapevanje

Sprememba iz tekočega v plinasto stanje pri temperaturi, ki je nižja od vrelišča.

 

Kloriranje

Raztapljanje klora oziroma derivata klora v vodi za razkuževanje.

 

Kondenzacija

Prehajanje iz plinastega stanja v tekoče; utekočinjanje.

 

Padavina

Voda v tekočem ali trdnem stanju, ki pada iz oblakov.

 

Peščeni filter

Filter, ki čez plast drobnega peska preceja vodo in v pesku zadrži usedline, ki so bile pomešane z vodo.

 

Podzemna voda

Vodna telesa, ki tečejo pod površjem zemlje.

 

Porečje

Ozemlje, s katerega odteka voda v isto reko.

 

Povodje

Ozemlje, s katerega odteka voda v isto reko, jezero ali morje.

 

Površinska voda

Vodna telesa na površju zemlje.

 

Pronicanje

Prehajanje v zelo majhni količini čez kaj ovirajočega.

 

Razvodje

Ozemlje, na katerem se ločujeta dve porečji ali povodji.

 

Rezervoar

Zbiralnik vode.

 

Sedimentacija

Sesedanje, usedanje delcev.

 

Sifon

S tekočino, navadno z vodo, narejena zapora v odtočni cevi. Tudi: z vodo do stropa zalit del rova, kraške jame.

 

Vodni viri

Razpoložljiva ali lahko dostopna voda za rabo v zadostnih količinah in zadostni kakovosti na mestu in v časovnem obdobju, primernem za določeno rabo.

 

Vodno telo

Vodna masa, ločena od drugih vodnih mas.

 

Zajezitev reke

Zadrževanje toka vode v strugi zaradi dviga gladine v drugem vodotoku.

 

Zajetje

Objekt ali mesto za nadzor, regulacijo in zbiranje vode neposredno iz vira skozi zgrajeni vtok.

Izbrano za vas

Pitna voda skozi zgodovino

Načini pridobivanja vode so se skozi zgodovino spreminjali.

Več

Kako potuje voda do domače pipe?

Voda se skozi kraški teren zbira v podtalju in priteče na dan kot kraški izvir.

Več

Voda skozi oči Nelde Štok Vojska

Preberite si zbirko pesmi o vodi.

Več

Voda – čudež življenja

Voda je nujna za življenje vsakega živega bitja. Prekriva kar 70 odstotkov zemeljskega površja.

Več