Predpisi

Tehnični pravilnik

Tehnični pravilnik družbe Rižanski vodovod Koper (RVK) ureja tehnično izvedbo, vzdrževanje in uporabo javnega sistema oskrbe s pitno vodo, ki ga upravlja ali ga bo prevzel v upravljanje RVK v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in veljavnimi tehničnimi in drugimi predpisi.

Določbe tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati v upravnih postopkih, pri načrtovanju, projektiranju, izvajanju, upravljanju in uporabi objektov in naprav, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Odlok o oskbi s pitno vodo

Odlok o oskbi s pitno vodo je temeljni dokument, ki določa vrste nalog, ki se izbajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (javna služba), in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo.