Izvedba priključkov

Izdaja dovoljenja k priklučitvi

Pred izvedbo vodovodnega priključka mora investitor podati vlogo za pridobitev Dovoljenja k priključitvi z zahtevano dokumentacijo. Rižanski vodovod Koper izda dovoljenje v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in pod pogojem, da je priložena dokumentacija ustrezna.

Priloge za izdajo dovoljenja za priključitev objektov:

 • Za objekte zgrajene po 31. decembru 1967: dovoljenje za gradnjo, vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij vse faza PGD/DGD, ter dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.
 • Za objekte zgrajene pred 31. decembrom 1967: potrdilo, da ima objekt, ki mora biti evidentiran v katastru stavb, potrdilo o uporabnem dovoljenju, ki ga izdaja krajevna pristojna upravna enota ter dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo, potrdilo o plačilu komunalnega prispevka za novo priključitev na javno vodovodno omrežje in potrdilo o urejenosti dispozicije fekalnih vod, ki ga izdaja komunalno podjetje.
 • Za kmetijske priključke: dokazilo o lastništvu, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo ali pogodbo o zakupu (najemu) zemljišča.
 • Soglasje lastnika-(ov) parcel-(e) na kateri bo izveden priključek
 • Soglasje lastnika-(ov) merilnega mesta v primeru vgradnje dodatnega-(ih) vodomera-(ov) v obstoječe merilno mesto.

Predpisani obseg dokumentacije je zaradi racionalnosti postopka tudi manjši, glede na okoliščine v konkretni zadevi.

Tehnični pravilnik

Tehnični pravilnik družbe Rižanski vodovod Koper (RVK) ureja tehnično izvedbo, vzdrževanje in uporabo javnega sistema oskrbe s pitno vodo, ki ga upravlja ali ga bo prevzel v upravljanje RVK v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in veljavnimi tehničnimi in drugimi predpisi.

Določbe tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati v upravnih postopkih, pri načrtovanju, projektiranju, izvajanju, upravljanju in uporabi objektov in naprav, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Kontakti

Referent za dovoljenja, T: 05/668 61 42, vodovod@rvk.si

Postopki pri izvedbi priključka

Pred izvedbo vodovodnega priključka mora investitor pridobiti dovoljenje za priključitev na javno vodovodno omrežje. Sledi ogled lokacije za izvedbo vodovodnega priključka in dogovori tip vodomernega jaška oz. zidne niše ter namestitve vodomerov v skladu s Tehničnim pravilnikom RVK. Na podlagi ogleda se izdela predračun za izvedbo montažnih del. Pripravljalno-gradbena dela (izkop in zasutje jarka ter zasutje jaška) je obveza investitorja.

Po plačilu predračuna ter pripravi predhodno dogovorjenih gradbenih del, se izvede vodovodni priključek. Po izvedbi sledi ogled gradbenih del in primernost ureditve (okolica jaška, zasutje priključnega voda in priklopne garniture s cestno kapo, itd.), kar je pogoj za  odpiranje vode in izvedbo katastra priključka.

Za dela, ki so vezana na izvedbo vodovodnega priključka, mora investitor zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo, vključno z ureditvijo premoženjsko-pravnih zadev z lastniki zemljišč, po katerih poteka vodovodni priključek.

Kontakti

Vodja izvedbe priključkov, T: 05/668 61 57, vodovod@rvk.si

Menjava vodomerov

Na vodovodnem omrežju je vgrajenih ogromno obračunskih vodomerov pri porabnikih, zato je potrebno le-te v zakonitem roku redno menjavati ter vzdrževati skladno z veljavno zakonodajo, ki predpisuje veljavnost overitve na 5 let. V ta namen je potrebno na letni ravni zamenjati prek 7.000 vodomerov različnih dimenzij. Zamenjane vodomere do dimenzije DN 50 dnevno servisiramo in obnavljamo v servisu vodomerov, vodomere večjih dimenzij pa se dostavlja usposobljenim pogodbenim izvajalcem.

Napotki za vzdrževanje vodomernih jaškov

Vzdrževan in čist jašek je odraz odjemalčevega odnosa do higiene, zdravja in zdrave pitne vode, zato je potrebno:

 • v času nizkih temperatu zaščititi obračunski vodomer pred zamrzovanjem,
 • iz jaška odstraniti listje, papirčke in ostale smeti, ki so se nabrale čez zimo,
 • vedno omogočiti dostop pooblaščenim delavcem do jaška in jim tako zagotoviti nemoteno odčitavanje, montažo in demontažo vodomera,
 • poskrbeti za zavarovanje priključka pred mehanskimi poškodbami,
 • poskrbeti, da ne pride do zalitja jaška s fekalijami in odplakami (npr. iz greznice), kar lahko ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode,
 • vzdrževati lastno vodovodno napeljavo,
 • pregledati vsa izlivna mesta in večkrat mesečno primerjati porabo vode s stanjem na vodomeru,
 • sporočiti Rižanskemu vodovodu Koper vsako okvaro na priključku ali morebitne druge napake (šum, vlaga, netesnost, padec tlaka) ter
 • se ravnati v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Tehničnim pravilnikom Rižanskega vodovoda Koper.

Kontrola in overitev vodomerov

V okviru Rižanskega vodovoda deluje tudi akreditiran laboratorij za kontrolo vodomerov – kontrolni organ, ki izvaja servisiranje in overjanje vodomerov. V letu 2004 je bil uveden sistem kakovosti pri kontroli vodomerov, ki se na letni ravni presoja s strani Slovenske akreditacije. Na tej podlagi je pridobljena akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17020/C: 2012, tip C zveza SA št. listine / reg.št. / ref. no. 3150-0127/10-0002, z dne 25.04.2014.

Vsa zakonska merila, kot jih določa 3. člen Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05), ki so v uporabi, morajo biti overjena.

Overitev je skladno s 4. členom Pravilnika o postopku overitve meril (Ur. l. RS 82/08) postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Takšno merilo se zaščiti in označi.

Urad Republike Slovenije za meroslovje je za izvajanje overitev vzpostavil distribuiran sistem. Skladno z 10. in 14. členom Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05) overitve lahko izvaja Urad RS za meroslovje ali kompetentna pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Njihove naloge, zahteve in postopek imenovanja ter način nadzora s strani Republike Slovenije določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. l. RS, 64/08).

Na podlagi usposobljenosti je Urad RS za meroslovje izdal Odločbo o imenovanju št. 6418-8/2011/9, z dne 15.04.2011, s katero nam omogoča izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti in overitev skladno s predpisanimi postopki.
 

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Kontakti

Artur Jerman, tehnični vodja KO, T: 05/668 61 36

Odlok o oskrbi s pitno vodo

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 ter odločbe US Uradni list RS, št. 44/95, 9/99, 56/99, 22/00), prvega odstavka 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 57/94, 14/95, 63/95 - obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 68/98, 36/99, 59/99 in 100/00), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 1/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90, Uradni list RS, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 33/00) so Občinski svet Občine Izola na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola na seji dne 28. marca 2002, Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper na seji dne 30. maja 2002 in Občinski svet Občine Piran na podlagi 19. člena Statuta Občine Piran na seji dne 16. maja 2002, sprejeli Odlok o oskrbi s pitno vodo.

Direktne bremenitve SEPA

Z decembrom 2013 smo v Rižanskem vodovodu Koper d.o.o. prešli na izvajanje SEPA direktnih bremenitev.

Plačnikom, ki svoje obveznosti že sedaj poravnavajo z uporabo direktnih bremenitev, ob prehodu na novo storitev ni potrebno storiti ničesar.

Direktna bremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, s katero iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope, ki so del enotnega območja plačil v evrih oziroma območja SEPA.

Vzrok za ta prehod je ukinitev Zbirnega centra oz. obstoječe sheme, na podlagi katere so se do sedaj izvajale direktne bremenitve. Zbirni center se ukinja s 1. 1. 2013. Do tega datuma moramo vsi prejemniki plačil po direktnih bremenitvah preiti na nov sistem SEPA direktnih bremenitev.

Poglavitna novost za plačnike obveznosti je ta, da soglasja za direktne bremenitve po novem sprejema, hrani in upravlja prejemnik plačila (Rižanski vodovod Koper d.o.o.) in ne več vaša banka, kot do sedaj.

Plačnikom, ki svoje obveznosti že sedaj poravnavate z uporabo direktnih bremenitev, ob prehodu ni potrebno storiti ničesar, ker se prehod izvede s prenosom soglasij od bank na prejemnika plačil, ki je v tem primeru Rižanski vodovod Koper d.o.o..

V kolikor pa boste po 19. 11. 2012 želeli urediti novo direktno bremenitev ali spremeniti obstoječo, boste to storili pri nas.

Za urejanje direktne bremenitve je potrebno izpolniti zahtevek za soglasje in ga posredovati na naš naslov. Zahtevek za soglasje za direktno bremenitev dobite na sedežu Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper, soba št. 5. Prav tako nas za prejem zahtevka lahko pokličete na tel. številko 05 66 86 182 oz. nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: vodovod@rvk-jp.si.

Po prejemu z vaše strani pravilno izpolnjenega zahtevka, vam bomo na naslov, ki ste ga navedli, v podpis posredovali soglasje za izvajanje direktne bremenitve. Soglasje mora biti opremljeno s fotokopijo osebnega dokumenta in fotokopijo davčne številke ter fotokopje bančne izkaznice s čitljivo IBAN številko. Šele po prejemu z vaše strani podpisanega soglasja s priloženo fotokopijo, bomo soglasje tudi aktivirali.

Direktne bremenitve se bodo izvajale 18. dne v mesecu.

Za izvajanje SDD storitev, ki jih izvajamo od 19. 11. 2012 dalje, veljajo splošni pogoji, s katerimi se lahko seznanite pri svoji banki.

Prednost uporabe SEPA direktnih bremenitev je v tem, da skrb za pravočasno poravnavo vaših obveznosti lahko prepustite banki oz. hranilnici, saj ta na dogovorjeni dan po nalogu prejemnika plačila (Rižanski vodovod Koper d.o.o.) bremeni vaš transakcijski račun in poravna vašo obveznost prejemniku plačila.

Vaša banka oz. hranilnica izvrši SDD v skladu s prejetimi plačilnimi nalogi za SDD, ki jih pošlje prejemnik plačila. SDD se izvajajo v okviru kritja na vašem transakcijskem računu.

Za izvrševanje SDD plačate svoji banki oz. hranilnici nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno tarifo banke oz. hranilnice.

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljivi na: