Vodozbirno območje

Vodozbirno območje reke Rižane

Vodovarstveno območje Rižane obsega 247 km2 in ga sestavljajo dobro razviti podzemni kraški sistemi velike propustnosti, zato imata izvir in reka Rižana hudourniški značaj. Luskasta geološka zgradba apnencev in fliša je zaradi prelomnih tektonskih con izredno zapletena.

Padavinsko zaledje Rižane je zelo ranljivo, z visoko stopnjo nevarnosti onesnaženja. Največjo potencialno nevarnost predstavljata cesta Trst-Kozina-Reka in železniška proga Divača-Koper z vsakodnevnimi prevozi velikih količin nevarnih snovi.

Na podlagi Zakona o vodah je bila leta 2008 sprejeta Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane, ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se nahaja na območju občin Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Mestne občine Koper.

Uredba določa vodovarstveni režim, varovalne ukrepe in roke za izvedbo.

Vodovarstveno območje sestavljajo:

  • najožja vodovarstvena območja »VVO I«
  • ožja vodovarstvena območja »VVO II«
  • širše vodovarstveno območje »VVO III«

Vodovarstveno območje vodonosnikov Rižane. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane, Ur.l. RS, št. 49/08, str. 5295.