Vodarna Rižana

Vodarna Rižana

Vodarno Rižana ali čistilno napravo za čiščenje surove vode smo v Rižanskem vodovodu Koper zgradili leta 1997. V čistilni napravi v Cepkih uporabljamo pri čiščenju vode tehnološki postopek ultrafiltracije. Postopek je prijazen do okolja in zagotavlja konstantno kakovost pitne vode. Ultrafiltracija je primerna predvsem za vode iz kraških izvirov in akumulacij.

Vodo iz kraških virov zaradi hitrih pretokov in majhne samočistilne sposobnosti kraškega podtalja po kakovosti uvrščamo v skupino površinskih voda. Te so v primerjavi s podtalnico občutljivejše na onesnaževanje in zahtevnejše za prečiščevanje. Zato je postopek prečiščevanja zelo pomemben za zagotavljanje kakovostno ustrezne pitne vode.

Ultrafiltracija

Ultrafiltracija je fizikalni postopek, pri katerem se za pripravo pitne vode ne uporablja nikakršnih kemičnih sredstev. Kemikalije se uporablja samo za izpiranje membran in konzervacijo, v primeru daljše izključitve iz obratovanja ter pri obdelavi odpadne tehnološke vode in blata.

Z ultrafiltracijo iz vode odstranimo suspendirane snovi in vse delce, ki so večji od 0.03 mikrona. Na ta način izločimo kalnost in organske makromulekule, ki so lahko osnova za nastanek stranskih produktov dezinfekcije. Odstranijo se tudi vsi mikroorganizmi, vključno z bakterijami, virusi ter vsemi vrstami cist in parazitov idr. V vodi ostanejo še raztopljene mineralne in druge snovi ter organske mikromolekule.

Ultrafiltracija zagotavlja kakovostno prečiščeno vodo in primarno dezinfekcijo. Voda po postopku ultrafiltracije ustreza vsem zahtevam, ki jih določajo predpisi za pitno vodo.

Prednosti ultrafiltracije

  • Proizvodnja vode je količinsko in kakovostno vedno enaka in ni odvisna od sprememb kakovosti surove vode, ki so pri kraških izvirih pogoste in hitre.
  • Pri dezinfekciji vode so potrebne vrednosti primerne tudi po daljšem zadrževanju vode v omrežju, ker je v vodi mnogo manj snovi, ki vežejo nase dezinfekcijsko sredstvo. V vodi je tudi manj nezaželenih stranskih produktov.
  • Gradbeni objekti so mnogo manjši in po konstrukcijski zasnovi enostavnejši, zato lahko večji del sredstev vložimo v tehnološko opremo, ki je bistvena za kakovost vode, in ne toliko v gradbene objekte.
  • Zaradi manjših objektov so potrebni manjši posegi v okolje, njihova vključitev v okolje pa je olajšana.
  • Tehnologija ultrafiltracije je ugodna tudi z vidika varovanja okolja, ker se v tehnološkem postopku uporablja kemikalije samo za obdelavo odpadne tehnološke vode in blata.

Z ultrafiltracijo se iz vode odstranijo suspendirane snovi in vsi delci velikosti nad 0,03 mikrona:

  • kalnost, koloidne snovi, alge;
  • vse bakterije, praorganizmi (ameba, ciste giardiae, kriptosporidiji);
  •  virusi (najmanjši organizmi, velikost 0,025 mm);
  • organske makromolekule (osnova za stranske produkte dezinfekcije).

 

Z uporabo aktivnega oglja v prahu se iz surove vode lahko odstrani tudi pretežen del (60 do 80%) raztopljenih organskih snovi: raztopljen organski ogljik, potencialni prekurzorji trihalometani (THM) in pesticidi. Z ultrafiltracijo je dosežena popolna primarna dezinfekcija vode brez vsakršnega dodajanja dezinfekcijskih sredstev. Voda po ultrafiltraciji je pitna. Sekundarna dezinfekcija s plinskim klorom se izvaja samo zaradi zaščite vode pred možnimi kontaminacijami med zadrževanjem v omrežju. Potrebne začetne koncentracije so pri ultrafiltraciji bistveno nižje, zaradi večje obstojnosti dezinfekcijskega sredstva pa so rezidualne vrednosti tudi pri oddaljenih potrošnikih boljše.

Ultrafiltracijskih blokov je 10, vsak je sestavljen iz 30-ih modulov, v katerih so membrane iz acetatne celuloze, razporejene po celotnem prerezu modula.

Zmogljivost vseh blokov je najprej znašala 400 l/s, skupna dnevna zmogljivost vodarne pa 34.560 m3/dan.

Z zamenjavo modulov po 12-ih letih obratovanja (2009) se je zmogljivost vodarne povečala za okoli 16 %, tako da znaša dnevna zmogljivost 40.200 m3/dan.

Nadzor integritete membran se izvaja s posebnimi testi s pomočjo komprimiranega zraka.

Obdelava odpadnega blata

Pri postopku ultrafiltracije nastajajo tehnološke vode in odpadno blato. Njihovo obdelavo izvajamo s posebno tehnološko enoto Densadeg. Densadeg je samostojna čistilna naprava, zasnovana po postopku klasične tehnologije, ki omogoča kosmičenje, posedanje in zgoščevanje blata ter centrifugiranje, pri čemer se ločita blato in voda.

Izpiralna voda po postopku ultrafiltracije priteče najprej v rezervoar umazane vode s prostornino 350 m3 in nato v mešalno komoro obdelave blata. V komori s pomočjo posebnih naprav vodi dodamo raztopino železovega klorida in polielektrolita. Po postopkih kosmičenja in usedanja v lamelnem usedalniku se blato nabira v zgoščevalcu s strgalom. Del blata, ki se zbere na dnu, uporabimo za ponovno vračanje v postopek čiščenja odpadne vode (recikulacija), ostalo blato pa potuje na centrifugo. Po postopku centrifugiranja blato s transportnim trakom odložimo v kontejnerje izven objekta. Blato nazadnje deponiramo na komunalni deponiji, saj odpadek sodi med nenevarne odpadke.

V Densadeg so speljane vse odpadne tehnološke vode, ki nastajajo pri proizvodnji pitne vode. Po predpisih, ki urejejo odvajanje tehnološke odpadne vode v vodotoke, izvajamo 24-urni obratovalni monitoring kakovosti odpadne vode enkrat na mesec. Rezultati kažejo, da je tehnološka odpadna voda iz vodarne Rižana prečiščena do take stopnje, da ne ogroža življenja v reki.