Ostali vodni viri

Vodni vir Bužini in Gabrijeli

Vodni vir Bužini predstavlja vodnjaško črpališče, ki se nahaja ob naselju Bužin. Podtalnica se črpa iz vodnjaka globine 12 m. Črpanje surove vode se izvaja s 3 črpalkami z zmogljivostjo vsake 40 l/s. Črpališče je s cevovodom dolžine 3 km povezano z vodarno Gabrijeli. Znotraj objekta vodarne Gabrijeli, ki se nahaja na izlivnem območju reke Dragonje, je locirano tudi vodnjaško črpališče Gabrijeli. Podtalnica se črpa iz vodnjaka globine 2,5 m. Črpanje surove vode se izvaja z 2 črpalkama z zmogljivostjo vsake 60 l/s. Črpališča Bužini in Gabrijeli sta v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper, nahajata pa se na območju, ki je predmet arbitraže med R Slovenijo in R Hrvaško za določitev poteka državne meje.

Vodozbirno območje, iz katerega se zbira voda v obliki podtalnice v vodnjakih Bužini in Gabrijeli, je locirano na območju sosednje Republike Hrvaške in ima določene 3. vodovarstvene pasove.

Vodni vir Gradole

Vodni vir Gradole se nahaja v Hrvaški Istri z izlivom v dolino reke Mirne. Vir je v upravljanju sosednjega Istrskega vodovoda Buzet. V skladu z medsebojno pogodbo je pravica odjema iz tega vira do 150 l/s. Iz tega vira se voda črpa v vodarno Gradole (link na: »http://www.ivb.hr/naslovna-hidden/29-izvor-gradole«), zgrajeno leta 1970, kjer se voda prečisti ter preko magistralnega sistema oskrbuje obmorska istrska mesta in končno v VH Kaldanija prevzema v vodovodni sistem Rižanskega vodovoda.

Vodozbirno območje izvira Gradole je locirano na območju sosednje Republike Hrvaške. Določitev vodozbirnega območja izvira Gradole se je izvajalo v 90-tih letih prejšnjega stoletja. Odredba o določitvi območja temelji na podlagi geoloških podatkov, tektoniki, morfologiji, fotogeološki interpretaciji terena, hidrogeoloških karakteristik sten, kraških morfoloških pojavih in na podatkih trasiranja podzemnih voda. Z upoštevanjem navedenih faktorjev je definirano hidrogeološko območje izvira Gradole. Ta površina znaša 104 km2, od česar na karbonatne stene odpade okoli 85 km2, in na flišne usedline okoli 19 km2. Kontrola površine vodozbirnega območja je narejena s pomočjo obstoječih hidroloških veličin in na ta način je določena površina območja, ki znaša 113 km2.

Vodni vir Sv. Ivan

Vodni vir Sv. Ivan se nahaja v Hrvaški Istri v bližini Buzeta in predstavlja del izvira reke Mirne. Zajetje in vodarna sta del vodovodnega sistema, ki je bil zgrajen leta 1933 in je v upravljanju Istrskega vodovoda Buzet. Iz tega sistema se s prečrpavanjem oskrbuje tudi območje od Pregare, Brezovice, Gradina do Hrvojev, na slovenski strani Šavrinskega gričevja, kjer se voda ponovno vrača nazaj na hrvaško stran za oskrbo Bujskega zaledja.

Vodozbirno območje izvira Sv. Ivana je locirano na območju sosednje Republike Hrvaške. Določitev vodozbirnega območja se je izvajalo v 90-tih letih prejšnjega stoletja in znaša okoli 70 km2. Od tega predstavlja kraško področje 46 km2 in flišnat teren 24 km2.

Vodni vir Klariči

Vodni vir Klariči je v upravljanju Kraškega vodovoda Sežana in je eden izmed glavnih virov vode za oskrbo Krasa in Obale. Nahaja se ob zaselku Klariči, ki ležijo ob vasici Brestovica pri Komnu. Vodnjaško črpališče je bilo zgrajeno 1984 in se nahaja v vrtači tik ob državni meji z Italijo, na nadmorski višini 16 m.n.m, ki je tudi najnižja točka vodovodnega sistema. Iz črpališča Klariči se voda črpa v vodarno Sela na Krasu, preko katere se z vmesnim prečrpavanjem oskrbuje celotno območje Krasa. Z izgradnjo magistralnega cevovoda DN 500 od vodohrana Rodik do vodarne v Rižani v letu 1993, je Obala po pogodbi pridobila možnost odjema vode do 135 l/s. Tako se tudi obalno območje, predvsem v poletnem obdobju, oskrbuje z vodo iz vodnega vira Klariči.

Napajalno zaledje  črpališča Klariči je zaščiteno z občinskim odlokom.