Zavezani h kakovosti in trajnosti

Zagotavljamo proizvode in storitve, ki omogočajo in povečujejo kakovost življenja.

Poslanstvo – vizija – cilji

V družbi Rižanski vodovod Koper zagotavljamo odjemalcem proizvode in storitve, ki omogočajo in povečujejo kakovost življenja.

Postati želimo pomembna in vodilna, sodobno organizirana, učinkovita in uspešna družba na domačem trgu oskrbe s pitno vodo. Želimo biti primerljivi z znanimi svetovnimi družbami, ki se ukvarjajo s sorodno dejavnostjo.

Naš cilj je dosegati usklajeno in kakovostno delovanje vodstva in zaposlenih, optimalno organizacijo ter kakovost delovanja, storitev in proizvodov.

Med delovnim procesom.

Temeljne usmeritve

 • Pomembnost podjetja za oskrbo z zdravo pitno vodo.
 • Zadovoljstvo odjemalcev zdrave pitne vode.
 • Zadovoljstvo sodelavcev.
 • Zadovoljstvo lastnikov – občin ustanoviteljic.
 • Zadovoljstvo družbenega okolja.

Integrirani sistem vodenja

Model integriranega sistema vodenja temelji na prepoznanih procesih družbe, njihovih medsebojnih povezavah in vplivih, obvladovanju in nenehnem izboljševanju le-teh.

Namen  integracije je vključevanje zahtev vseh sistemov, vpetih v poslovanje družbe, na celovit in enotno obvladovan način, zasnovan na principu procesnega vodenja. Krovni dokument predstavlja Poslovnik integriranih sistemov.

Naš integriran sistem vodenja vključuje:

 • sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 9001:2015,
 • sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
 • sistem ravnanja z okoljem,
 • sistem varovanja zdravja pri delu,
 • sistem vodenja kontrolnega organa v skladu z SIST EN ISO/IEC 17020:2012/C,
 • sistem za upravljanje informacijske varnosti v skladu z SIST ISO/IEC 27001:2005.

Certificirani sistemi kakovosti

SIST ISO 9001

V želji po stalnem napredovanju in izboljševanju doseženega kontinuirano izvajamo tako notranje kot zunanje presoje vzpostavljenega sistema vodenja. Tako smo že leta 1999 med prvimi javnimi podjetji v Sloveniji pridobili certifikat sistema vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 in ga od takrat nepretrgoma obnavljamo.

 

SIST EN ISO/IEC 17020

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo vodomerov. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo z oznako št. K – 045.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »MIRS ID 385«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

 

Trajnostni razvoj

Vključujemo se tudi v raziskovalne in razvojne projekte (raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjih naravoslovja in tehnologije – razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe s področja oskrbe s pitno vodo ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami). Skrbimo za informiranje, animiranje in osveščanje javnosti ter za izobraževanje in izdajanje publikacij. Zavzemamo se za projektno in programsko sodelovanje z drugimi organizacijami in ciljnimi skupinami.

Izbrano za vas

Lastniška struktura in organi družbe

Lastniki Javnega podjetja RVK so njene občine ustanoviteljice.

Več

Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe.

Več

Kontakti

Centrala
T: 05/66 86 000

Dežurna služba - vodarna Rižana
T: 05/66 28 300

 

 

Več

PRESS

Zbrali smo nekaj prispevkov, ki so bili objavljeni v medijih.

Več