Dejavnost družbe

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Rižanski vodovod Koper, d. o. o./s. r. l. je javno podjetje, ki so ga ustanovile Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran (Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p. o. v javno podjetje Rižanski vodovod Koper, d. o. o. – uradne objave 24/98).

S tem odlokom je bila družba pooblaščena, da skladno z zakoni, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb in varstva okolja, ter predpisi ustanoviteljic, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb, opravlja dejavnost obvezne lokalne gospodarske javne službe »oskrbe s pitno vodo« na območju treh obalnih občin. Ta služba pa vključuje:

 • zajemanje, črpanje in druge oblike pridobivanja pitne vode,
 • čiščenje in dovajanje vode gospodinjstvom in drugim uporabnikom,
 • kratkoročno in dolgoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov na celotnem območju občin oziroma na širšem območju po uskladitvi s sosednjimi občinami,
 • opremljanje naselij s požarno vodo v javni rabi ter
 • vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav.

 

V sklopu dejavnosti obvezne lokalne gospodarske javne službe izvaja družba zlasti javna pooblastila ter strokovne tehnične razvojne naloge in sicer: 

 • izdaja smernice in mnenja k prostorskim in izvedbenim aktom,
 • določa pogoje in izdaja soglasja k dokumentaciji in dovoljenjem za posege v prostor,
 • daje dovoljenja uporabnikom za priključitev na vodovodno omrežje,
 • pripravlja in izvaja priključke,
 • prevzema v upravljanje in vzdrževanje na novo zgrajene vodovodne objekte in naprave,
 • vodi kataster omrežij in naprav, izdaja podatke in
 • izvaja zakoličbe vodovodnega omrežja.

 

Družba opravlja tudi tržne dejavnosti: 

 • projektira in vodi naložbe, za to skrbi Razvojno-investicijski sektor,
 • gradi in obnavlja vodovodno omrežje, naloge izvaja sektor Vzdrževanje.
Rižanski vodovod Koper
Kapko

Izbrano za vas

Lastniška struktura in organi družbe

Lastniki Javnega podjetja RVK so njene občine ustanoviteljice.

Več

Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe.

Več

Zavezani h kakovosti in trajnosti

Zagotavljamo proizvode in storitve, ki povečujejo kakovost življenja.

Več

Kontakti

Centrala
T: 05/66 86 000

Dežurna služba - vodarna Rižana
T: 05/66 28 300

 

 

Več