Obračun vodarine ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Vlada RS je v letu 2012 sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 – v nadaljevanju uredbo), s katerim je občinam naložila obvezo, da oblikujejo cene za komunalne storitve po novi metodologiji do 31.3.2014.

S 1.1.2014 bo tako pričela veljati nova cena oskrbe s pitno vodo na območju vseh treh obalnih občin, nova cena odvajanja in čiščenja odpadne vode pa bo stopila v veljavo samo v mestni občini Koper in v občini Piran. Občina Izola bo imela cene še naprej oblikovane po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09).

Na računu se bodo s 1.1.2014 oziroma s prvim obračunskim obdobjem, ki bo v celoti zajemalo izključno porabo vode v letu 2014, izkazovale naslednje postavke:

Vodarna Rižana iz zraka

Za mestno občino Koper in občino Piran:

Za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

2.   Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

 • odvajanje odpadne vode,
 • čiščenje odpadne vode,
 • omrežnina odvajanje,
 • omrežnina čiščenje,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
   

Za uporabnike z greznicami ali MKČN

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

2.   Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

 • storitev greznice/MKČN,
 • omrežnina greznice/MKČN,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
   

Za kmetijske priključke

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

Za občino Izola:

Za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

2.   Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

 • odvajanje odpadne vode,
 • čiščenje odpadne vode,
 • omrežnina odvajanje,
 • omrežnina čiščenje,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
   

Za uporabnike z greznicami ali MKČN

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.

2.   Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
   

Za kmetijske priključke

1.   Oskrba s pitno vodo:

 • vodarina,
 • omrežnina voda.
   

Nižja cena vodarine se obračunava za:

 • gospodinjstva,
 • dejavnosti iz veljavne standardne klasifikacije s šiframi: O/84, P/85, razen dejavnosti s šifro P/85.53, Q/86, S/94.2, S/94.9, R/90.03, R/90.04, R/91.0, R/93.11, R/93.19, U/99,
 • začasne kmetijske priključke.
   

Višja cena vodarine se obračunava za:

 • gospodarstvo,
 • stalne kmetijske priključke.

 

Omrežnina je fiksen strošek in se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračunava omrežnina za najmanjši priključek.

Rižanski vodovod Koper postavke Odvajanje in čiščenje komunalnih voda obračunava v imenu in za račun Komunale Koper, Komunale Izola in Okolja Piran. Ker ima vsaka občina na Obali različno ceno za odvajanje in čiščenje komunalnih voda, se končni znesek na položnici po posameznih občinah razlikuje. Več informacij v zvezi s tem lahko dobite pri vašem komunalnem podjetju oziroma na spletnih straneh:

Izbrano za vas

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več

Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Za pridobitev mnenja je potrebno oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

Več

Izvedba priključkov

Predstavljamo napotke za pridobitev dovoljenja k priključitvi in postopek izvedbe priključka.

Več