Izvedba priključkov

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Izdaja dovoljenja k priključitvi

Pred izvedbo vodovodnega priključka mora investitor podati vlogo za pridobitev Dovoljenja k priključitvi. Rižanski vodovod Koper izda dovoljenje v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in pod pogojem, da objekt razpolaga z gradbenim oz. ustreznim upravnim dovoljenjem. 

Priloge za izdajo dovoljenja za priključitev objektov:

 • za objekte zgrajene po 31. decembru 1967: dovoljenje za gradnjo in praviloma: vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij vse iz faze PGD ter dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo;
 • za objekte zgrajene pred 31. decembra 1967: potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje, ki ga izda krajevno pristojna upravna enota glede na lego zemljišča, potrdilo o plačilu komunalnega prispevka za novo priključitev na javno vodovodno omrežje, potrdilo o urejenosti dispozicije fekalnih vod, ki ga izdaja komunalno podjetje ter dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

 

Predpisani obseg dokumentacije je zaradi racionalnosti postopka tudi manjši, glede na okoliščine v konkretni zadevi.

 • za kmetijske priključke: dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo, soglasje lastnika(ov) parcel(e), na kateri bo izveden priključek 

Vloga za pridobitev dovoljenja k priključitvi

 

Tehnični pravilnik

Tehnični pravilnik družbe Rižanski vodovod Koper (RVK) ureja tehnično izvedbo, vzdrževanje in uporabo javnega sistema oskrbe s pitno vodo, ki ga upravlja ali ga bo prevzel v upravljanje RVK v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in veljavnimi tehničnimi in drugimi predpisi.

Določbe tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati v upravnih postopkih, pri načrtovanju, projektiranju, izvajanju, upravljanju in uporabi objektov in naprav, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Tehnični pravilnik v PDF obliki vam je na voljo tukaj.

 

Kontakti

Irena Raspor, poslovna sekretarka, T: 05/668 61 42

Postopki pri izvedbi priključka

Pred izvedbo vodovodnega priključka mora lastnik objekta pridobiti dovoljenje za priključitev na javno vodovodno omrežje. Sledi ogled lokacije, kjer bo izveden priključek ter se izdela predračun za izvedbo montažnih del. Po plačilu predračuna ter pripravi predhodno dogovorjenih gradbenih de, se izvede priključek v skladu s Tehničnim pravilnikom RVK. Sledi ogled ureditve okolice jaška  in priključnega voda (zaključnih del) z  odpiranje vode in izvedba katastra priključka.

Rižanski vodovod Koper določi tip vodomernega jaška in vodomerov ter izvede montažna dela na priključku. Pripravljalno-gradbena dela (izkop in zasutje jarka ter zasutje jaška) opravi lastnik objekta.

Za dela, ki so vezana na izvedbo vodovodnega priključka, mora investitor zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za izvedbo, vključno z ureditvijo premoženjsko-pravnih zadev z lastniki zemljišč, po katerih poteka priključek.

Vloga za izvedbo-prestavitev priključka

 

Kontakti

Drago Turk, vodja oddelka priključkov, T: 05/668 61 57

Menjava vodomerov

Na vodovodnem omrežju je vgrajenih ogromno obračunskih vodomerov pri porabnikih, zato je potrebno le-te v zakonitem roku redno menjavati ter vzdrževati skladno z veljavno zakonodajo, ki predpisuje veljavnost overitve na 5 let. V ta namen je potrebno na letni ravni zamenjati prek 7.000 vodomerov različnih dimenzij. Zamenjane vodomere do dimenzije DN 50 dnevno servisiramo in obnavljamo v servisu vodomerov, vodomere večjih dimenzij pa se dostavlja usposobljenim pogodbenim izvajalcem. 

Vodomer

Napotki za vzdrževanje vodomernih jaškov

Vzdrževan in čist jašek je odraz odjemalčevega odnosa do higiene, zdravja in zdrave pitne vode, zato je potrebno:

 • v času nizkih temperatu zaščititi obračunski vodomer pred zamrzovanjem,
 • iz jaška odstraniti listje, papirčke in ostale smeti, ki so se nabrale čez zimo,
 • vedno omogočiti dostop pooblaščenim delavcem do jaška in jim tako zagotoviti nemoteno odčitavanje, montažo in demontažo vodomera,
 • poskrbeti za zavarovanje priključka pred mehanskimi poškodbami,
 • poskrbeti, da ne pride do zalitja jaška s fekalijami in odplakami (npr. iz greznice), kar lahko ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode,
 • vzdrževati lastno vodovodno napeljavo,
 • pregledati vsa izlivna mesta in večkrat mesečno primerjati porabo vode s stanjem na vodomeru,
 • sporočiti Rižanskemu vodovodu Koper vsako okvaro na priključku ali morebitne druge napake (šum, vlaga, netesnost, padec tlaka) ter
 • se ravnati v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Tehničnim pravilnikom Rižanskega vodovoda Koper.

Kontrola in overitev vodomerov

V okviru Rižanskega vodovoda deluje tudi akreditiran laboratorij za kontrolo vodomerov – kontrolni organ, ki izvaja servisiranje in overjanje vodomerov. V letu 2004 je bil uveden sistem kakovosti pri kontroli vodomerov, ki se na letni ravni presoja s strani Slovenske akreditacije. Na tej podlagi je pridobljena akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17020/C: 2012, tip C zveza SA št. listine / reg.št. / ref. no. 3150-0127/10-0002, z dne 25.04.2014.

Vsa zakonska merila, kot jih določa 3. člen Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05), ki so v uporabi, morajo biti overjena.

Overitev je skladno s 4. členom Pravilnika o postopku overitve meril (Ur. l. RS 82/08) postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Takšno merilo se zaščiti in označi.

Urad Republike Slovenije za meroslovje je za izvajanje overitev vzpostavil distribuiran sistem. Skladno z 10. in 14. členom Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05) overitve lahko izvaja Urad RS za meroslovje ali kompetentna pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Njihove naloge, zahteve in postopek imenovanja ter način nadzora s strani Republike Slovenije določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. l. RS, 64/08).

Na podlagi usposobljenosti je Urad RS za meroslovje izdal Odločbo o imenovanju št. 6418-8/2011/9, z dne 15.04.2011, s katero nam omogoča izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti in overitev skladno s predpisanimi postopki.
 

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

 

Povezave

Cenik - servisiranje vodomerov

 

Kontakti

Bruna Vošinek, obračunski delavec, T: 05/668 61 23
Maja Jermaniš, obračunski delavec, T: 05/668 61 24

Odlok o oskrbi s pitno vodo

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 ter odločbe US Uradni list RS, št. 44/95, 9/99, 56/99, 22/00), prvega odstavka 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 57/94, 14/95, 63/95 - obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 ter odločbe in sklepi US v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 68/98, 36/99, 59/99 in 100/00), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 1/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90, Uradni list RS, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 33/00) so Občinski svet Občine Izola na podlagi 30. člena Statuta Občine Izola na seji dne 28. marca 2002, Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper na seji dne 30. maja 2002 in Občinski svet Občine Piran na podlagi 19. člena Statuta Občine Piran na seji dne 16. maja 2002, sprejeli Odlok o oskrbi s pitno vodo. 

Direktne bremenitve SEPA

Z decembrom 2013 smo v Rižanskem vodovodu Koper d.o.o. prešli na izvajanje SEPA direktnih bremenitev.

Direktna bremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, s katero iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope, ki so del enotnega območja plačil v evrih oziroma območja SEPA.

Vzrok za ta prehod je ukinitev Zbirnega centra oz. obstoječe sheme, na podlagi katere so se do sedaj izvajale direktne bremenitve. Zbirni center se ukinja s 1. 1. 2013. Do tega datuma moramo vsi prejemniki plačil po direktnih bremenitvah preiti na nov sistem SEPA direktnih bremenitev.

Poglavitna novost za plačnike obveznosti je ta, da soglasja za direktne bremenitve po novem sprejema, hrani in upravlja prejemnik plačila (Rižanski vodovod Koper d.o.o.) in ne več vaša banka, kot do sedaj.

Plačnikom, ki svoje obveznosti že sedaj poravnavate z uporabo direktnih bremenitev, ob prehodu ni potrebno storiti ničesar, ker se prehod izvede s prenosom soglasij od bank na prejemnika plačil, ki je v tem primeru Rižanski vodovod Koper d.o.o..

V kolikor pa boste po 19. 11. 2012 želeli urediti novo direktno bremenitev ali spremeniti obstoječo, boste to storili pri nas.

Za urejanje direktne bremenitve je potrebno izpolniti zahtevek za soglasje in ga posredovati na naš naslov. Zahtevek za soglasje za direktno bremenitev dobite na sedežu Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper, soba št. 5. Prav tako nas za prejem zahtevka lahko pokličete na tel. številko 05 66 86 123 ali 05 66 86 124 oz. nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: vodovod@rvk-jp.si.

Po prejemu z vaše strani pravilno izpolnjenega zahtevka, vam bomo na naslov, ki ste ga navedli, v podpis posredovali soglasje za izvajanje direktne bremenitve. Soglasje mora biti opremljeno s fotokopijo osebnega dokumenta in fotokopijo davčne številke. Šele po prejemu z vaše strani podpisanega soglasja s priloženo fotokopijo, bomo soglasje tudi aktivirali.

Direktne bremenitve se bodo izvajale 18. dne v mesecu.

Za izvajanje SDD storitev, ki jih izvajamo od 19. 11. 2012 dalje, veljajo splošni pogoji, s katerimi se lahko seznanite pri svoji banki.

Prednost uporabe SEPA direktnih bremenitev je v tem, da skrb za pravočasno poravnavo vaših obveznosti lahko prepustite banki oz. hranilnici, saj ta na dogovorjeni dan po nalogu prejemnika plačila (Rižanski vodovod Koper d.o.o.) bremeni vaš transakcijski račun in poravna vašo obveznost prejemniku plačila.

Vaša banka oz. hranilnica izvrši SDD v skladu s prejetimi plačilnimi nalogi za SDD, ki jih pošlje prejemnik plačila. SDD se izvajajo v okviru kritja na vašem transakcijskem računu.

Za izvrševanje SDD plačate prejemniku plačila Rižanski vodovod Koper d.o.o. znesek skladen s tarifo po veljavnem ceniku (predvidoma 0,18 €) in svoji banki oz. hranilnici nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno tarifo banke oz. hranilnice.

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljivi na:

 • telefonski številki 05 66 86 123 in 05 66 86 124,
 • elektronskem naslovu: vodovod@rvk-jp.si.
Plačnikom, ki svoje obveznosti že sedaj poravnavajo z uporabo direktnih bremenitev, ob prehodu na novo storitev ni potrebno storiti ničesar.

Izbrano za vas

Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Za pridobitev mnenja je potrebno oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

Več

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci pri izdaji mnenj, izvedbi priključkov in poslovanjem z e-računi.

Več