Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Rižanski vodovod Koper je nosilec javnega pooblastila ter obvezni mnenjedajalec pri izdaji smernic za načrtovane predvidene prostorske ureditve, mnenj k predlogom prostorskih aktov, izdaji projektnih pogojev k idejnim zasnovam, mnenj k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri čemer mora investitor k vlogi predložiti:

1.  za smernice in mnenja:

  • dokumentacijo, ki jo določa zakon o urejanju prostora;

2.  za projektne pogoje ter mnenja k projektnim rešitvam:

  • dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja graditev objektov.

 

Za pridobitev mnenj mora investitor oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

 

Kontakti

Korado Pucer, vodja razvoja, T: 05/668 61 27
Milojka Vučko, referent za soglasja, T: 05/668 61 69
Matjaž Gergeta , referent za soglasja, T: 05/668 61 61

 

Izbrano za vas

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci pri izdaji mnenj, izvedbi priključkov in poslovanjem z e-računi.

Več

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več