Sprememba cenika

Sporočamo, da je svet ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o., ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic, na svoji 6. seji dne 25.1.2016 odobril delni dvig cen in sprejel nov cenik oskrbe s pitno vodo.

Sprememba cenika zadeva dvig cen, ki se pri Rižanskem vodovodu ni zgodil od leta 2004, ne glede na konstantno dvigovanje cen vseh ostalih življenjskih potrebščin. Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen (glej tretjo tabelo spodaj) je RVK s 1.1.2014 cene za oskrbo z vodo celo znižal. Zdajšnji dvig cen izvajanja storitev oskrbe z vodo pri Rižanskem vodovodu pa je posledica dviga cen Istrskega vodovoda, ki so samo v zadnjih dveh letih porasle za 52%.

Spremembi cen vodarine in omrežnine za gospodinjstva znašata:

CENE RVK - gospodinjstvo

enota

stara cena (EUR)

nova cena (EUR)

indeks

razlika (EUR)

vodarina

m3

0,7889

0,8157

103,40

0,0268

omrežnina

na dan

0,1317

0,1379

104,71

0,0062

 

Slednje pomeni, da bo za npr. 10 m3 porabljene vode v mesecu po novi ceni potrebno odšteti 0,45 € na mesec več, kot do slej:

MESEČNI ZNESEK NA POLOŽNICI (SAMO VODA) DN 15

brez DDV

stara cena (EUR)

nova cena (EUR)

indeks

razlika (EUR)

Mesečna položnica (vodarina+omrežnina) – gospodinjstvo - 10 m3 poraba vode

eur/mesec

11,8400

12,2940

103,83

0,454

 

Cena vodarine za gospodarstvo ostaja v pretežni meri nespremenjena (dvig le za 0,2 %), cena vodarine za gospodarske subjekte, ki niso zavezani za vodno povračilo, pa se je znižala za 0,6 %. Storitev oskrbe z vodo se po novih cenah začne zaračunavati s prvim obračunskim obdobjem, ki bo v celoti zajemalo izključno porabo vode od 26.1.2016 dalje.

 

Pa še kratek pregled spremembe cen pri Rižanskem vodovodu:

enota

cena pred 1.1.2014 (EUR)

cena s 1.1.2014

(EUR) (po Uredbi*)

cena s 26.1.2016

(EUR)

m3 (1000 litrov) vode

 0,8160 

(brez vodnega povračila)

0,7889 (vsebuje 0,09 € vodnega povračila)

0,8157 (vsebuje 0,09 € vodnega povračila)

 

*Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87, z dne 16.11.2012 - Uredba) nalaga izvajalcu javne službe, da enkrat letno pripravi predlog cen storitev z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Z novim dvigom cene izvajanja storitev oskrbe z vodo ni dosežena niti cena, ki je veljala pred 1.1.2014. Ne glede na ta dvig cen ostaja Rižanski vodovod med najcenejšimi http://viagra-50-online-store.com/ vodovodi v primorski regiji.              

Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. 

 

Sporočamo, da je svet ustanoviteljic RVK na svoji 6. seji dne 25.1.2016 odobril delni dvig cen in sprejel nov cenik oskrbe s pitno vodo.

Sporočamo, da je svet ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o., ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic, na svoji 6. seji dne 25.1.2016 odobril delni dvig cen in sprejel nov cenik oskrbe s pitno vodo.