Obveščanje odjemalcev v letu 2009

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Spoštovani odjemalci, 

na javnem vodovodnem sistemu Rižanskega vodovoda Koper (RVK) dnevno izvajamo vzdrževalna dela, velike napore pa vlagamo tudi za intervencijska popravila okvar in poškodb – vse to z namenom, da zagotavljamo varno in nemoteno oskrbo s pitno vodo. Te aktivnosti predstavljajo določeno tveganje za skladnost pitne vode, zato v primeru potencialnega vpliva na skladnost vode oziroma na neskladno vodo obveščamo, kot prikazuje spodnja tabela – vse to s ciljem, da je pitna voda na domači pipi varna in zdrava za pitje:

 

Primer

obveščanja

Časovna

opredelitev*

Način

obveščanja

A

 • Obveščanje, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje.

 • Čim prej, a najkasneje v sedmih dneh.

 • osebno – kratek dopis hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik
 • z obvestilom na oglasni deski uporabnikov v večstanovanjskih objektih

B

 • Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode:
  – planirana dela
  – izredni dogodki

 • Čim prej, a najkasneje v dveh urah. Obvešča se vsak dan do preklica.

 • preko lokalnih radiev, ReCO in oglasnih desk obalnih občin;
 • spletni portal RVK (www.rvk.si)

C

 • Obveščanje v primerih, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti.

 • Čim prej, a najkasneje v enem dnevu.

   

 • preko lokalnih radiev, ReCO in oglasnih desk obalnih občin;
 • spletni portal RVK (www.rvk.si)

D

 • Obveščanje v primeru odstopanja od mejnih vrednosti kemijskih parametrov in o pridobitvi dovoljenja za odstopanje.

 • Čim prej po pridobitvi dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh.

 • preko lokalnih radiev, ReCO in oglasnih desk obalnih občin;
 • spletni portal RVK (www.rvk.si)
 • lokalni časopisi

E

 • Obveščanje uporabnikov o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.

 • Najmanj enkrat letno.

 • spletni portal RVK (www.rvk.si)
 • osebno – kratek dopis hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik
 • občinska glasila

F

 • Letno obveščanje odjemalcev o načinu obveščanja

 • Enkrat letno, v začetku novega koledarskega leta.

 • osebno – kratek dopis hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik

G

 • Obveščanje o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.

 • Čim prej, a najkasneje v treh dneh.

 • preko Regijskega centra za obveščanje vsem lokalnim radiom in preko oglasnih desk obalnih občin;
 • spletni portal RVK (www.rvk.si)

Opomba:      Časovna opredelitev* - po navodilu Inštituta RS za varovanje zdravja 
                       ReCO – Regijski center za obveščanje 

Obvestila se odjemalcem posreduje vsaj preko naslednjih medijev: 

- lokalna radia:          Radio Koper, Radio Capris, Radio 1, Radio Tartini; 
- lokalni časopisi:     Primorske novice, Delo; 
- občinska glasila:    glasilo MOK, Mandrač, Solni cvet. 

Pomembnejše javne objekte (kot so vrtci, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, zdravilišča, hoteli, gostinski obrati in druga industrija), obveščamo v primeru neskladne vode v interni vodovodni napeljavi, v primeru omejitev in prepovedi uporabe vode ter o moteni oskrbi z vodo osebno (po telefonu, elektronski pošti, faksu ali neposredno v poštni nabiralnik).