Kakovost pitne vode Rižanskega vodovoda Koper

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Minuli teden je Inštitut za varovanje zdravja RS predstavil rezultate monitoringa pitnih vod za leto 2005, iz katerih je razvidno, da so zlasti mala oskrbovalna območja zaskrbljujoča, saj je polovica preiskanih vzorcev pitne vode mikrobiološko neustreznih, zaradi prisotne fekalne bakterije E. coli. Rezultati monitoringa so še pokazali, da delež neskladnih vzorcev močno pada z naraščanjem velikostnega razreda oskrbovalnega območja. To velja tudi za Rižanski vodovod Koper, ki je uvrščen med velika oskrbovalna območja. 
 

Rezultati monitoringa so predstavljeni skupno za celotno »koprsko« področje, ki ga skozi monitoring pokriva Zavod za zdravstveno varstvo Koper, zato smo ob tej priložnosti na Rižanskem vodovodu Koper začutili potrebo, da svoje odjemalce seznanimo s kakovostjo pitne vode. 

Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti imamo vpeljan in vzdrževan interni nadzor po načelih sistema HACCP, ki temelji na izvajanju spremljajočih higienskih programov. To pomeni, da vse aktivnosti, ki jih počnemo na vodovodnem omrežju in na vodovodnih objektih, potekajo na način, da ne vplivamo na zdravstveno ustreznost pitne vode. Kritične točke vodovodnega sistema pa posebej nadzorujemo in obvladujemo.

Da je temu res tako, ugotavljamo zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s tedenskimi laboratorijskimi preskušanji po določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 in dopolnitve), ki določa mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti. V ta namen smo izdelali letni plan vzorčevanja pitne vode, ki ima točno definirana mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja na tak način, da reprezentativno zajema vzorčenje na javnem sistemu oskrbe z vodo in pri končnih referenčnih porabnikih. Na tak način zagotovimo lociranje vzroka neskladnega vzorca pitne vode, ki je po naših izkušnjah največkrat interna vodovodna napeljava odjemalca. Vzorčenje in preskušanje operativno izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Koper po pogodbi. Plan vzorčevanja vključuje tudi pitno vod iz vodovodnega sistema Kraškega vodovoda Sežana in pitno vodo iz istrskega vodovodnega sistema Gradole (Istrski vodovod Buzet).

Iz pregleda opravljenih preskusov pitne vode v okviru notranjega nadzora RVK za leto 2005 je razvidno, da je bila zdravstvena ustreznost distribuirane pitne vode skladna z določili Pravilnika o pitni vodi in ocenjena kot zdravstveno ustrezna (glej Prilogo 1, tabele 1). Opravljenih je bilo skupno 636 preskušanj vzorcev pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre, odvzetih tako na vodohranih kot na končnih pipah odjemalcev. Od vseh preskušanih vzorcev pitne vode se je evidentiral 1 mikrobiološko neustrezen (na odjemalčevi interni vodovodni pipi) in 3 fizikalno neustrezni vzorci pitne vode na javnem vodovodnem sistemu (povišana motnost), zaradi spremembe smeri napajanja v času poletnega sušnega obdobja.

V letu 2005 se je poleg internega nadzora RVK operativno izvajal tudi republiški monitoring pitnih vod. V ta namen je bilo odvzetih 54 vzorcev pitne vode za redne preiskave in preiskave v razširjenem obsegu na pipi pri odjemalcih, od tega so 4 odstopali v mikrobioloških parametrih. Pri vseh štirih vzorcih pitne vode je vzrok za neskladnost interna vodovodna napeljava odjemalcev.

Pitna voda javnega sistema za oskrbo z vodo RVK je na osnovi izvedenih MB in FK preskušanj ocenjena kot zdravstveno ustrezna pitna voda. Najmodernejša tehnologija membranske filtracije, vzdrževan vodovodni sistem in vsi zaposleni na RVK, ki dnevno prihajamo v stik s pitno vodo, smo zavezani k temu, da naše odjemalce oskrbujemo z zdravo pitno vodo vsak dan.