Izračun cene komunalnih storitev po novi metodologiji

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Vlada RS je v letu 2009 sprejela nov Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09 – v nadaljevanju pravilnik), s katerim je občinam naložila obvezo, da oblikujejo cene za komunalne storitve po novi metodologiji. 

Na območju treh obalnih občin je zaenkrat le občinski svet občine Izola v zvezi s tem dne 1.4.2010 sprejel sklep o novih cenah storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in storitev, vezanih na nepretočne greznice, ter storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za tiste uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijo omrežje (razen priključenih uporabnikov iz Malije in Mala Seve). 

Do slej poznana »kanalščina« se je po novem pravilniku ukinila in uvedle so se štiri nove ločeno prikazane obračunske postavke: 

• odvajanje odpadne vode - odvisna od količine mesečno porabljene pitne vode (EUR/m3), 
• čiščenje odpadne vode - odvisna od količine mesečno porabljene pitne vode (EUR/m3), 
• omrežnina za odvajanje odpadne vode – mesečni fiksni znesek, 
• omrežnina za čiščenje odpadne vode – mesečni fiksni znesek. 

Cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode se je za izolske občane zaradi nove metodologije obračuna povišala, posledično pa je višja tudi končna cena na položnici, ki jo tudi v imenu obalnih komunalnih podjetij prejemate s strani Rižanskega vodovoda Koper. 

Več informacij v zvezi s tem lahko dobite pri vašem komunalnem podjetju. 

Za pravilno razumevanje bi radi poudarili, da je cena za pitno vodo enaka za vse občane treh obalnih občin in da se, kljub določilom zgoraj navedenega pravilnika, ni dvignila. 

S spoštovanjem, 

Rižanski vodovod Koper