Kakovost pitne vode

Varna vodooskrba je naše poslanstvo in vsakodnevna skrb.

TEŽIMO K PREVENTIVI

Dnevne posege na vodovodnem sistemu in druge aktivnosti opravljamo z največjo mero preventive in z minimalnim tveganjem za kakovost pitne vode. Vodo redno preiskujemo in ažurno ukrepamo s ciljem varovanja zdravja naših odjemalcev.

Oskrba s pitno vodo je specifična dejavnost, saj poteka v največji meri pod površjem in je zaradi tega toliko bolj izpostavljena manjšim in večjim tveganjem, ki imajo lahko za posledico vpliv na zdravje odjemalcev. Zaposleni na RVK se pri izvajanju del v posrednem ali neposrednem stiku z vodo držimo načela preventivnega ukrepanja. To pomeni, da vse aktivnosti, ki jih počnemo na vodovodnem omrežju in na vodovodnih objektih, potekajo tako, da so tveganja za posledice minimalna ali da jih sploh ni. Praviloma to v praksi tudi deluje tako, še zlasti z uvedbo hitrih mikrobioloških testov. V primerih pa, ko zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva, izgubimo nadzor nad postopki, odjemalce obveščamo o moteni oskrbi z vodo in jim posredujemo ustrezna navodila z namenom, da se zavaruje vpliv na njihovo zdravje.

Poročilo o skladnosti pitne vode RVK v letu 2016

Pitna voda iz sistema RVK je varna in zdrava za pitje neposredno iz domače pipe vsak dan.

Notranji nadzor po sistemu HACCP - dokazana visoka kakovost pitne vode

Glede na rezultate večletnih laboratorijskih preiskav lahko trdimo, da je voda po vsem območju, ki ga oskrbuje rižanski vodovod, varna in pitna neposredno iz vodovodne pipe, saj so vsi potrebni posegi na vodovodnem sistemu storjeni pravočasno in učinkovito, brez ali z minimalnim vplivom na kakovost pitne vode. Zlasti rezultati kemijskih preiskav vzorcev vode so praviloma daleč pod mejno vrednostjo, ki jo določajo predpisi o skladnosti pitne vode.

Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti imamo od leta 2003 vpeljan in vzdrževan interni nadzor po načelih sistema HACCP, ki temelji na izvajanju spremljajočih higienskih programov. To pomeni, da vse aktivnosti, ki jih počnemo na vodovodnem omrežju in na vodovodnih objektih, potekajo tako, da ne vplivamo na zdravstveno ustreznost pitne vode. Kritične točke vodovodnega sistema pa posebej nadzorujemo in obvladujemo, sprotno in skrbno rešujemo tudi morebitne reklamacije.

Da je temu res tako, ugotavljamo zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode s tedenskimi laboratorijskimi preskušanji po določilih Pravilnika o pitni vodi. Vzorčenje pitne vode poteka po letnem načrtu, kjer so točno definirana mesta vzorčenja, vrsta preskušanj in najmanjša frekvenca vzorčenja tako, da reprezentativno zajema vzorčenje na javnem sistemu oskrbe z vodo in pri končnih referenčnih porabnikih (to so praviloma šole, vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele, hoteli, zdravilišča, gostinski lokali). To nam omogoča lociranje vzroka morebitnega neskladnega vzorca pitne vode, ki je po naših izkušnjah največkrat interna vodovodna napeljava odjemalca. Plan vzorčenja vključuje tudi pitno vodo iz vodovodnega sistema Kraškega vodovoda Sežana in pitno vodo iz istrskega vodovodnega sistema Gradole.

Rezultati preskušanj zdravstvene ustreznosti pitne vode si lahko ogledati v podrubriki Analize vode.

Ultrafitracija - ultra čista voda

Visoko kakovost pitne vode dosegamo s čiščenjem vode iz izvira Rižane na vodarni v Rižani, kjer jo s postopkom ultrafiltracije (filtracija skozi fino membrano s porami velikosti 0,01 mikro metra), pripravimo pitno brez dodajanja kemičnih sredstev in ne glede na kakovost vstopne vode iz izvira Rižane. Ultrafiltracija zagotavlja, tudi s pomočjo aktivnega oglja v prahu, izločanje vseh mikroorganizmov, kalnosti in organskih makromolekul, ki jih padavinska voda izpira v tla vodozbirnega območja, ohrani pa raztopljene minerale in soli, ki dajejo vodi prijeten okus.

Tudi vodo iz vodnih virov Bužini in Gabrijeli prečistimo s postopkom ultrafiltracije na vodarni Gabrijeli, ki od leta 2012 ponovno obratuje.

 

Hitri mikrobiološki testi

Z uvedbo hitrih mikrobioloških ATP testov in s hitrim ukrepanjem smo bistveno zmanjšali tveganje za zdravstveno neustrezno pitno vodo ter število obvestil odjemalcem o prekuhavanju vode. 

V letu 2009 smo vpeljali hitre mikrobiološke teste, s katerimi ugotavljamo skupno aktivno biomaso po principu merjenja ATP-ja (adenozin trifosfat). Drugače povedano: s hitrim mikrobiološkim testom ugotovimo, kolikšno je skupno število mikroorganizmov prisotnih v vzorcu vode. Prednost teh testov je predvsem ta, da ponudijo rezultate v nekaj minutah (za rezultate klasične mikrobiološke laboratorijske preiskave potrebujemo vsaj 3 dni), zato nam omogočajo pravočasno in učinkovito ukrepanje. Testi so preprosti za uporabo in prilagojeni za delo na terenu. Uporabljamo jih redno dnevno, saj nam omogočajo spremljanje vplivov na kakovost pitne vode po vseh aktivnostih oziroma posegih na vodovodnem sistemu (pranja objektov, spiranja omrežja, popravila okvar, dezinfekcije, vzdrževalna dela, ...).

Skrb za zdravo pitno vodo vsak dan

Pitna voda javnega sistema za oskrbo z vodo RVK je na osnovi izvedenih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preizkušanj ocenjena kot zdravstveno ustrezna pitna voda. Najmodernejša tehnologija membranske filtracije, vzdrževan vodovodni sistem in vsi zaposleni na RVK, ki dnevno prihajamo v stik s pitno vodo, smo zavezani k temu, da naše odjemalce oskrbujemo z zdravo pitno vodo neposredno iz domače pipe vsak dan.

Kakšno vodo piješ?